Scoring Team Opponent Draw End Score Game score
Spain   Spain Slovenia   Slovenia 1 2 6 9 - 2
Poland   Poland Latvia   Latvia 1 7 6 9 - 4
Slovakia   Slovakia Hungary   Hungary 6 7 6 10 - 3
France   France Slovakia   Slovakia 7 4 5 8 - 3
Denmark   Denmark Poland   Poland 3 6 4 9 - 3
France   France Hungary   Hungary 4 2 4 12 - 4
Hungary   Hungary France   France 4 5 4 4 - 12
France   France Hungary   Hungary 4 6 4 12 - 4
England   England Netherlands   Netherlands 4 5 4 6 - 7
Austria   Austria Poland   Poland 4 1 4 10 - 3
Austria   Austria Poland   Poland 4 3 4 10 - 3
Italy   Italy Germany   Germany 4 3 4 7 - 4
Estonia   Estonia Hungary   Hungary 5 1 4 9 - 4
Germany   Germany Slovakia   Slovakia 5 7 4 9 - 3
Austria   Austria Latvia   Latvia 7 3 4 10 - 3
Denmark   Denmark Netherlands   Netherlands 7 4 4 6 - 3
Russia   Russia Estonia   Estonia SF 5 4 8 - 4