Scoring Team Opponent Draw End Score Game score
Estonia   Estonia Kosovo   Kosovo 8 5 7 18 - 1
Japan   Japan Luxembourg   Luxembourg 2 6 6 11 - 3
Japan   Japan Chinese Taipei   Chinese Taipei 10 1 6 10 - 1
Russia   Russia Belgium   Belgium 10 6 6 10 - 3
Germany   Germany Nigeria   Nigeria 12 4 6 21 - 1
Belarus   Belarus Nigeria   Nigeria 14 7 6 19 - 1
Korea   Korea Russia   Russia L16 3 6 9 - 1
Hungary   Hungary Brazil   Brazil 1 3 5 14 - 2
Croatia   Croatia Wales   Wales 5 5 5 6 - 8
New Zealand   New Zealand Norway   Norway 5 4 5 5 - 10
Germany   Germany Slovakia   Slovakia 5 4 5 10 - 3
Scotland   Scotland Luxembourg   Luxembourg 6 1 5 12 - 3
Finland   Finland France   France 6 6 5 10 - 4
Poland   Poland Croatia   Croatia 6 3 5 15 - 1
Italy   Italy Chinese Taipei   Chinese Taipei 7 7 5 10 - 2
Czechia   Czechia Croatia   Croatia 9 1 5 12 - 2
Türkiye   Türkiye Luxembourg   Luxembourg 10 4 5 10 - 3
Norway   Norway Andorra   Andorra 11 6 5 15 - 0
Italy   Italy Luxembourg   Luxembourg 11 1 5 14 - 1
Sweden   Sweden Brazil   Brazil 12 6 5 10 - 2
Germany   Germany Nigeria   Nigeria 12 1 5 21 - 1
Canada   Canada Kosovo   Kosovo 14 1 5 17 - 3
Canada   Canada Kosovo   Kosovo 14 3 5 17 - 3
Belarus   Belarus Nigeria   Nigeria 14 2 5 19 - 1
Latvia   Latvia Brazil   Brazil 14 3 5 11 - 3
Hungary   Hungary Brazil   Brazil 1 1 4 14 - 2
Estonia   Estonia Nigeria   Nigeria 1 1 4 16 - 1
Estonia   Estonia Nigeria   Nigeria 1 7 4 16 - 1
Kazakhstan   Kazakhstan Latvia   Latvia 1 6 4 12 - 5
Ireland   Ireland Slovenia   Slovenia 2 5 4 8 - 5
Sweden   Sweden Australia   Australia 3 4 4 8 - 5
Italy   Italy Ireland   Ireland 4 5 4 6 - 7
United States of America   United States of America Brazil   Brazil 5 3 4 12 - 2
Czechia   Czechia Andorra   Andorra 5 5 4 11 - 1
Latvia   Latvia Australia   Australia 5 4 4 5 - 7
France   France Finland   Finland 6 4 4 4 - 10
Russia   Russia Austria   Austria 6 1 4 11 - 2
Korea   Korea Belgium   Belgium 6 7 4 12 - 3
New Zealand   New Zealand Andorra   Andorra 6 3 4 9 - 2
Poland   Poland Croatia   Croatia 6 1 4 15 - 1
Poland   Poland Croatia   Croatia 6 5 4 15 - 1
Denmark   Denmark Wales   Wales 6 5 4 14 - 1
Hungary   Hungary Sweden   Sweden 7 4 4 9 - 3
Slovenia   Slovenia Luxembourg   Luxembourg 7 5 4 11 - 2
Slovenia   Slovenia Luxembourg   Luxembourg 7 7 4 11 - 2
Ireland   Ireland Japan   Japan 7 5 4 9 - 3
Russia   Russia Korea   Korea 7 5 4 10 - 2
Hong Kong, China   Hong Kong, China Nigeria   Nigeria 8 1 4 12 - 0
Kazakhstan   Kazakhstan Brazil   Brazil 8 2 4 10 - 2
Estonia   Estonia Kosovo   Kosovo 8 1 4 18 - 1
Norway   Norway Croatia   Croatia 8 2 4 16 - 0
Norway   Norway Croatia   Croatia 8 4 4 16 - 0
Scotland   Scotland Chinese Taipei   Chinese Taipei 9 6 4 11 - 4
United States of America   United States of America Sweden   Sweden 9 4 4 8 - 3
Wales   Wales Andorra   Andorra 9 3 4 7 - 5
Switzerland   Switzerland Finland   Finland 10 7 4 9 - 5
Estonia   Estonia Belarus   Belarus 10 1 4 6 - 8
Belarus   Belarus Estonia   Estonia 10 4 4 8 - 6
Spain   Spain Kazakhstan   Kazakhstan 10 5 4 7 - 4
Germany   Germany Kosovo   Kosovo 10 1 4 14 - 1
Germany   Germany Kosovo   Kosovo 10 4 4 14 - 1
Slovakia   Slovakia Nigeria   Nigeria 10 5 4 14 - 0
France   France Belgium   Belgium 11 4 4 10 - 2
Denmark   Denmark Croatia   Croatia 11 1 4 12 - 3
Denmark   Denmark Croatia   Croatia 11 6 4 12 - 3
Canada   Canada Nigeria   Nigeria 11 1 4 15 - 1
Canada   Canada Nigeria   Nigeria 11 5 4 15 - 1
Russia   Russia Finland   Finland 12 5 4 7 - 5
England   England Belgium   Belgium 12 3 4 13 - 1
Ireland   Ireland Luxembourg   Luxembourg 12 4 4 10 - 2
Australia   Australia Hungary   Hungary 12 1 4 5 - 6
Germany   Germany Nigeria   Nigeria 12 3 4 21 - 1
Germany   Germany Nigeria   Nigeria 12 6 4 21 - 1
Canada   Canada Estonia   Estonia 13 5 4 7 - 2
Japan   Japan Slovenia   Slovenia 13 1 4 11 - 5
Japan   Japan Slovenia   Slovenia 13 3 4 11 - 5
Canada   Canada Kosovo   Kosovo 14 6 4 17 - 3
Canada   Canada Sweden   Sweden L16 2 4 9 - 4
Korea   Korea Switzerland   Switzerland QF 8 4 6 - 3