Draw #1

4/16/2016 12:00 PM

Draw #1 1 2 3 4 5 6 7 8     Total
E Poland   0 3 0 1 0 0 0 X     4
Latvia * 4 0 3 0 1 1 1 X     10

Poland
Second
51
Lead
57
Latvia
Second
69
Lead
68

Draw #2

4/17/2016 11:15 AM

Draw #2 1 2 3 4 5 6 7 8     Total
D Latvia * 2 0 2 0 2 1 0 0     7
Bulgaria   0 1 0 5 0 0 1 3     10

Latvia
Second
71
Lead
65
Bulgaria
Second
61
Lead
58

Draw #3

4/17/2016 9:00 PM

Draw #3 1 2 3 4 5 6 7 8     Total
B Latvia * 1 0 0 2 0 0 1 0     4
Switzerland   0 1 1 0 2 2 0 1     7

Latvia
Second
69
Lead
63
Switzerland
Second
73
Lead
66

Draw #4

4/18/2016 5:45 PM

Draw #4 1 2 3 4 5 6 7 8     Total
C Latvia   2 0 1 0 0 1 0 X     4
Hungary * 0 1 0 3 2 0 3 X     9

Latvia
Second
69
Lead
63
Hungary
Second
71
Lead
62

Draw #5

4/19/2016 11:15 AM

Draw #5 1 2 3 4 5 6 7 8     Total
A Belgium   0 1 0 0 0 0 X X     1
Latvia * 3 0 3 2 1 2 X X     11

Belgium
Second
23
Lead
27
Latvia
Second
68
Lead
61

Draw #7

4/20/2016 5:45 PM

Draw #7 1 2 3 4 5 6 7 8     Total
B Slovakia * 1 0 1 0 3 0 0 4     9
Latvia   0 1 0 1 0 3 3 0     8

Slovakia
Second
59
Lead
84
Latvia
Second
78
Lead
67