Player Percentage Draw Opponent Game score
Tsuyoshi Yamaguchi Japan 97 2 Denmark 15 - 1
Harri Lill Estonia 96 7 Germany 8 - 3
John Shuster United States of America 93 1 Poland 10 - 1
John Shuster United States of America 93 2 Latvia 9 - 3
Oskar Eriksson Sweden 93 7 Hong Kong, China 11 - 1
Anastasia Moskaleva Russia 92 1 Kosovo 11 - 1
Ilya Shalamitski Belarus 90 2 Hong Kong, China 6 - 5
Tsuyoshi Yamaguchi Japan 90 QF Australia 5 - 6