Round robin

Group A

  Korea Italy Türkiye Estonia Norway Finland Australia Mexico
Korea   9-5 7-6 7-2 8-6 12-3 13-1 9-3
15-7
Italy 5-9   11-2 8-4 10-5 8-6 7-5 11-2
Türkiye 6-7 2-11   4-7 9-3 11-4 13-5 10-2
Estonia 2-7 4-8 7-4   6-9 9-5 9-2 9-1
Norway 6-8 5-10 3-9 9-6   7-6 11-2 -
Finland 3-12 6-8 4-11 5-9 6-7   13-5 11-1
Australia 1-13 5-7 5-13 2-9 2-11 5-13   14-4
Mexico 3-9
7-15
2-11 2-10 1-9 - 1-11 4-14  

Playoff

Group A

  Italy Korea Türkiye
Italy   5-6 8-4
Korea 6-5   -
Türkiye 4-8 -