Scoring Team Opponent Draw End Score Game score
Poland   Poland Romania   Romania 7 4 6 14 - 2
Spain   Spain Croatia   Croatia 1 2 4 13 - 1
Ireland   Ireland Austria   Austria 2 2 4 12 - 1
Slovakia   Slovakia Romania   Romania 3 5 4 11 - 3
Ireland   Ireland Croatia   Croatia 3 9 4 10 - 5
Romania   Romania Ireland   Ireland 4 6 4 4 - 13
Poland   Poland Slovenia   Slovenia 4 10 4 12 - 10
Poland   Poland Romania   Romania 7 2 4 14 - 2