Round robin

Person   Average 1
Italy Italy 90 90
Estonia Estonia 79 79
Türkiye Türkiye 75 75
Denmark Denmark 74 74
Germany Germany 74 74
Switzerland Switzerland 74 74
Japan Japan 71 71
Spain Spain 70 70
Norway Norway 68 68
France France 54 54
No data.
No data.
No data.